Four Families Through Georgia:Information about Sarah Adeline O'Kelley