Four Families Through Georgia:Information about Benjamin P. O'Kelley