Four Families Through Georgia:Information about Lavicia O'Kelley