Four Families Through Georgia:Information about James F. O'Kelley