Four Families Through Georgia:Information about Emily E. O'Kelley