Four Families Through Georgia:Information about Mary W. O'Kelley