Four Families Through Georgia:Information about Eliza A. O'Kelley