Four Families Through Georgia:Information about Posey O'Kelley