Four Families Through Georgia:Information about Sarah O'Kelley