Four Families Through Georgia:Information about Kate Livingston