Four Families Through Georgia:Information about Sampson C. Friday