Four Families Through Georgia:Information about Emily Josephine Seymore