Four Families Through Georgia:Information about John Marion Seymore