Four Families Through Georgia:Information about Martha J. Jones