Four Families Through Georgia:Information about Daniel Terry