Four Families Through Georgia:Information about John B. Seay