Four Families Through Georgia:Information about Thomas J. Holden