Four Families Through Georgia:Information about Malinda Goss