Four Families Through Georgia:Information about Jamina R. Williams