Four Families Through Georgia:Information about Jacob Simpson O'Neal