Four Families Through Georgia:Information about Sarah Ann Selina Malvina O'Kelley