Four Families Through Georgia:Information about John Lewis Messer O'Kelley