Four Families Through Georgia:Information about James Champion O'Kelley