Four Families Through Georgia:Information about Mary Auda Paralea O'Kelley