Four Families Through Georgia:Information about Wilson Abercrombie