Four Families Through Georgia:Information about Christiana Abercrombie