Four Families Through Georgia:Information about Barbara Allen Abercrombie