Four Families Through Georgia:Information about Abia Abercrombie