Four Families Through Georgia:Information about Mahala Abercrombie