Four Families Through Georgia:Information about Jonathan Abercrombie