Four Families Through Georgia:Information about Lorenda Seay