Four Families Through Georgia:Information about Ausborn Seay