Four Families Through Georgia:Information about James Seay