Four Families Through Georgia:Information about Mathew Seay