Four Families Through Georgia:Information about Aldie Smith