Four Families Through Georgia:Information about Willie Smith