Four Families Through Georgia:Information about Rosa Smith