Four Families Through Georgia:Information about Bud Smith