Four Families Through Georgia:Information about Nellie Smith