Four Families Through Georgia:Information about Martha Elvira Kenimer