Four Families Through Georgia:Information about Hattie Johnson