Four Families Through Georgia:Information about Fannie Smith