Four Families Through Georgia:Information about Lula Lee Smith