Four Families Through Georgia:Information about Eugenia P. Davis