Four Families Through Georgia:Information about Allison W. Smith