Four Families Through Georgia:Information about Amanda Abernathy