Four Families Through Georgia:Information about Denna Westmoreland