Four Families Through Georgia:Information about Ben Westmoreland