The PFAUTZ Family of Lancaster County Pennsylvania:Information about Christine Maria Sebastian