The PFAUTZ Family of Lancaster County Pennsylvania:Information about Jacob W. Pfoutz